🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ علف زنی ، کلش ، وجین علف های هرز و کاشت نشا گل مغربی در پارک منشی باشی محله دیهشک توسط نیروهای شرکت پیمانکار فضای سبز شهرداری طبس

? مهدی قلی زاده