🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

✅جلسه همزمان رونداجرایی طرح مدیریت پسماند با حضور مشاور طرح واحداث

اعمال قانون موجب رضایت جامعه

سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابع شهرداری طبس در جمع همکاران خود به رعایت قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: اگر کار بعنوان عبادت

خدمات شهری

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در بلوار پرفسور حسابی و تعدادی از کوچه های اطراف.

فضای سبز شهری

✅ علف زنی ، کلش ، وجین علف های هرز و کاشت نشا گل مغربی در پارک منشی باشی محله دیهشک توسط نیروهای شرکت پیمانکار