🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گزارش کار واحد فضای سبز شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از زیبایی و فضای سبز شهری

وجین علف های هرز در میدان پلیکان

اصلاح درختان خرماوزیتون روبه روی بلوار شهدای گمنام

آبیاری و نظافت میدان معلم

وجین علف های هرز در محل گلخانه ها

ادامه خاکریزی در پارک خندق

نظافت و آبیاری میدان امام ،گلدانهای دور میدان ومیدان امام رضا وپارک تراب زاده ووجین علف های هرز در میدان

نظافت و آبیاری پارک شهدای گمنام وسکوهای بالا

بارگیری شاخ و برگ از پارک کودک ،پارک شهدای گمنام وکوچه شهید فولادی

بارگیری شاخ و برگ از بلوار رجایی،غدیر،وعباسپور

هرس سه درخت خرما

نظافت و آبیاری پارک کودک

،باغ گلشن??

بریدن،پیشک وشاخهای درخت خرمای افتاده. واپاشی وشستشوی قفس پلیکانهاودشستشویها وابیاری گلهای دور آبنما ی جلو وادامه چمن زنی.   وکرت بندی وجویه کردن دور درختها جهت آبیاری بهینه  وجارو سطح باغ ونظافت جوبهای آب وجارو مسجدوابیاری ترونهای،،راهروی،،اصلی،  وپشت وروبروی دریاچه بالا

1401/04/05
#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310