🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#آماده_سازی زمین و #کاشت گل داوودی در میادین سطح شهر

توسط نیروهای #فضای_سبز شهرداری طبس

?مرتاضی

♻️ اداره خدمات و ایمنی شهری ?
✍️روابط عمومی شهرداری طبس