🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار و کارشناسان شهرداری از پروژه بلوار شهدای منا و احداث مسیر عبور آب کشاورزی