🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

عمران شهری

✅ بازدید شهردار و کارشناسان شهرداری از پروژه بلوار شهدای منا و احداث مسیر عبور آب کشاورزی

سرمایگذاری شهری

✅جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری طبس با هدف بررسی پیشنهادها و درخواست های وارده در حال برگزاری است.

توجه شهرداری به معلولان

تهیه دوچرخه دو نفره ویژه کم بینایان و نابینایان توسط شهرداری طبس و با پیگیری های انجمن نابینایان راه روشن