🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ نصب پایه چراغ در حاشیه بلوار مطهری به منظور تامین روشنایی و ایجاد امنیت برای مجاورین و مسافرین

? اداره خدمات و ایمنی شهری