🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ آزادسازی اراضی مجاور بلوار شهدای منا در جهت تکمیل پروژه

◀️ اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس