🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? طرح ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری طبس توسط اداره خدمات و ایمنی شهرداری و با مشارکت خیرین و بخش خصوصی در حال انجام است.

⭕️ این طرح که به صورت میدانی توسط مجید بهارستانی شهردار طبس و تیمور مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهرداری مدیریت می‌گردد با همکاری دکتر حمید زمانی و آقایان اسماعیل و مسعود روزبه انجام می‌شود که چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸ نیز در دو‌ نوبت ظهر و شب صورت گرفت.

? سید مرتضی رحیمی سرتیم خدمات شهری شهرداری طبس عملیات ضدعفونی دوره‌ای روزانه و شبانه شهر را ساماندهی می‌کند.