🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از پروژه احداث زمین ورزش ساحلی در پارک بانوان