🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نوسعه فضای سبز

#توسعه_فضای_سبز بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از محل احداث مخزن تامین‌ آب فضای سبز مسکن مهر

شهردار در شهر

✅بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از پروژه احداث زمین ورزش ساحلی در پارک بانوان