🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست صمیمی مهندس بهارستانی شهردار طبس با آقای علیزاده بیرجندی مدیرکل حراست استانداری خراسان جنوبی

مدیرکل حراست استانداری در این جلسه ضمن توصیه به حفظ شئون و جایگاه ارباب رجوع به رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد.

در این دیدار مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و آقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری طبس در این نشست حضور داشتند.