🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#هم_اکنون
✅شب بازار مسکن مهر

?این بازارچه یکشنبه شب ها در مسکن مهر برگزار می گردد.

?مهدی قلی زاده