🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری طبس با هدف بررسی پیشنهادها و درخواست های وارده در حال برگزاری است.