🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ زیارت مهندس بهارستانی شهردار طبس از آستان مبارک امام زاده سید حسین زرگ