🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تعامل اداری

 دیدار مجید بهارستانی شهردار و محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر طبس با دکتر ناظمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس