🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه تخصصی آقای امینی شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس

با مهندس مسعود حمزه‌ای ­مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی کشور