🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#پاک_سازی #زباله و شاخ و برگ #درختان در خیایان زیتون

? حسینی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس