🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

#پاک_سازی #زباله و شاخ و برگ #درختان در خیایان زیتون ? حسینی