🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅جلسه همزمان رونداجرایی طرح مدیریت پسماند با حضور مشاور طرح واحداث

میدان میوه وتره بار در محل ترمینال با حضور رئیس اداره توسعه مدیریت ومنابع شهرداری در اداره خدمات وایمنی شهری برگزارگردید.