🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ شروع کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در شهرک ولی عصر

? به حرمت دستان خسته شان، پسماندهای خود را در کوچه و خیابان نریزیم.?