🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ پاک سازی ورودی سمت یزد ورنگ آمیزی جداول ورودی توسط نیروهای پاکبان وتاسیسات

اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

?این اقدامات در راستای مصوبات ستاد خدمات سفر های تابستانی ۹۸ اجرا می گردد.

? سید مرتضی رحیمی