🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تسلیت

☑️ همکار عزیزجناب آقای علیرضا سنگکی

خدمات شهری

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایم

خدمات شهری

✅ پاک سازی ورودی سمت یزد ورنگ آمیزی جداول ورودی توسط نیروهای پاکبان وتاسیسات

خدمات شهری

✅ شستشو و ضدعفونی کردن گاری های جمع آوری پسماند در هسته مرکزی شهر