🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن حضور عملیاتی در شهر به ماموران نیروی انتظامی خداقوت گفت.

پلیس راهنمایی و رانندگی و انتظامی شهرستان از ابتدای باران در سطح شهر نسبت به کنترل وضعیت ترافیکی اقدام کرده است.