🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تهیه دوچرخه دو نفره ویژه کم بینایان و نابینایان توسط شهرداری طبس و با پیگیری های انجمن نابینایان راه روشن

#خداقوت
#شهردار_طبس