🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست صمیمی مهندس بهارستانی شهردار طبس با آقای موسوی مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی

مدیرکل سیاسی استانداری در این جلسه از نجابت و حیای مردمان طبس به نیکی یاد کرد و به تعامل و تعادل سیستم مدیریت شهری در رفتار با مردم تاکید کرد.

در این دیدار مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و آقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری طبس در این نشست حضور داشتند.