🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ دیدار مهندس ماسوری مدیرکل راه آهن شرق با مهندس بهارستانی شهردار طبس