🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه جمع بندی بازدید کارشناسان تعمیرات و آموزش سایت موتوری شهرداری مشهد با شهردار و کارشناسان اداره خدمات و ایمنی شهری

? در این جلسه در خصوص تقویت سیستم سرویس و نگهداری ماشین آلات، برگزاری دوره های آموزشی پیوسته، جانمایی مخازن سوخت و سایر موارد فنی گفتگو و تبادل نظر شد.