🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

IMG 5579

IMG 5579

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، به منظور استقبال از نوروز و توسعه نظافت و پاکیزگی شهر، طرح محله به محله اجرا می شود. اولین مرحله این طرح در بلوار گلستان و شهرک کوثر انجام گرفت.

این طرح شامل: نظافت و جارو کشی معابر، جمع آوری نخاله ها، اصلاح و هرس درختان، گل کاری و کاشت گیاهان، تسطیح پیاده روها و رفع جلوه های بصری نامطلوب می شود.

 

[carousel source=”directory: images/news/1397/aban/mahallat” limit=”21″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]