🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بافت المان های نوروزی شهرداری طبس توسط هنرمندان طبسی در خانه صنایع دستی آفرینش.

? کارگروه زیبا سازی نوروزی شهرداری طبس