🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ شهردار طبس ضمن بازدید سرزده از کارگاه ساخت المان خشت و گل در پارک خندق با اهدای لوح از زحمات این گروه در جهت حفظ ارزش های هنر و معماری طبس قدیم تشکر کرد.

? مجید بهارستانی با اشاره به تاریخ سه هزار ساله طبس گفت: اجرای این سازه گام کوچکی در جهت احیای معماری قدیم است و امیدوارم بتوانیم ارگ قدیم طبس را که تنها یادگار پیش از زلزله است به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهر مورد بازسازی و مرمت قرار دهیم.