🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و دفاتر فنی ، بازرسی و حراست استانداری

از شهرداری طبس جهت ارزشیابی عملکرد شهرداری

? ۴ مهر ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس