🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅تجمیع واحدهای خدمات شهری، فضای سبز، تاسیسات و موتوری، آتش نشانی و بازرسی

در اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس با مسئولیت تیمور مقدس زاده