🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅تجمیع واحدهای خدمات شهری، فضای سبز، تاسیسات و موتوری، آتش نشانی و بازرسی

در اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس با مسئولیت تیمور مقدس زاده