🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آقای علی محمدی

واحد های تحت مسئولیت:

واحد خدمات شهری،واحد فضای سبز، واحد آتش نشانی ، واحد ایمنی، واحد تاسیسات، واحد بازرسی

شماره تماس:05632823040