🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

واحد خدمات شهری

مسئول واحد خدمات شهری آقای حسن شکوهی شماره تماس :05632823040

واحد شهرسازی

آقای مهندس محمد آذرنیا مسئول واحد تلفن تماس 05632825001

اداره خدمات شهری و ایمنی شهرداری طبس

آقای علی محمدی واحد های تحت مسئولیت: واحد خدمات شهری،واحد فضای سبز، واحد آتش نشانی ، واحد ایمنی، واحد تاسیسات، واحد بازرسی شماره تماس:05632823040

اداره توسعه مدیریت و منابع

آقای حمیدرضا جعفریان رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع مدیریت واحد های مرتبط : مالی ،درآمد، اداری تلفن تماس 05632825001