🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آقای حمیدرضا جعفریان رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع

مدیریت واحد های مرتبط : مالی ،درآمد، اداری

تلفن تماس 05632825001