🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? بازدید مهندس #بهارستانی و #امینی ریاست شورای اسلامی شهر

از روند اجرای اولین گنبد ابرخشت در طبس به مدیریت دکتر #رضوی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس