🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ابرخشت در طبس

? بازدید مهندس #بهارستانی و #امینی ریاست شورای اسلامی شهر