🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

?شهرداری طبس در نظر دارد برابر صورتجلسه شماره ۴۲۶ شورای محترم اسلامی شهر طبس موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

?1_ نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر

?2_ اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر, خدمات اداری و اجرایی شهرداری

✅لذا پیمانکاران واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ به مدت ۱۰ روز جهت تهیه و تحویل اسناد مناقصه به #امور_قراردادهای شهرداری طبس مراجعه نمایند

?آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پیمانکاران پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس