🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تکریم ارباب رجوع مدیران شهری

?به مناسبت هفتمین روز از گرامیداشت هفته دولت ،مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس و با حضور آقای رسول عراقی

عدالت خدمات شهری حق اساسی شهروندی

?مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس ابتدای صبح دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ از عملیات رفت و روب و پاکسازی بلوار شهید عباسپور بازدید کرد