🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

moz

moz

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 2807/5 مورخ 1397/10/03  شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش تعداد 33 قطعه زمین (شامل 18 قطعه تجاری و 15 قطعه مسکونی) و 2 واحد تجاری و به استناد مصوبه 2262/5 مورخ 1397/07/17  شورای محترم اسلامی شهر طبس گلشن و مصوبه 2599/4 مورخ 96/04/22  شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 18414/97 مورخ 1397/08/13 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به اجاره 3 محل اعیان مالکیتی خود از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات قطعات و اموال مربوط به مزایده می توانند ده/10 روز پس از انتشار آگهی دوم(آخرین آگهی) هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس و یا سایت شهرداری طبس www.tabas.ir مراجعه نمایند.

دانلود آگهی مزایده

شرایط خاص مزایده اجارات

شرایط خاص مزایده فروش زمین

کروکی اجاره کلی فروشی

کروکی زمین تجاری بلوار امام رضا

کروکی زمین تجاری بلوار جوان

کروکی زمین تجاری کوی رسالت

کروکی زمین شهرک کوثر

کروکی زمین قطعات رضوانشهر

کروکی واحدهای تجاری بلوار شهدا