🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

1470560593 1437640685 a mozayeda12 3732

1470560593 1437640685 a mozayeda12 3732

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1839 مورخ 97/04/13 شورای اسلامی شهر طبس و مستند به صورتجلسه شماره 12681 مورخ 96/06/05 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری، نسبت به فروش چند قطعه زمین به شرح ذیل و به استناد مصوبه 2599 مورخ 96/04/22 شورای اسلامی شهر طبس نسبت به اجاره اموال ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید:

– تعداد یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در مجتمع ساماندهی مشاغل
– تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری از موقوفه آستان مبارک واقع در بلوار صدمتری شهدا جنب دامپزشکی
– تعداد 12 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک رضوانشهر، پشت پارک جنگلی
– تعداد 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 1 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار 30 متری جوان

اموال استیجاری:
– تعداد سه غرفه واقع در پایانه مسافربری جهت فروش بلیط و خدمات مسافربری
– یک باب ساختمان واقع در ضلع جنوبی شرقی ورودی ساختمان پایانه مسافربری جهت رستوران
– تعداد دو غرفه تجاری واقع در دو سمت ورودی اصلی ساختمان پایانه مسافربری
– یک باب ساختمان واقع در ضلع شمال غربی ورودی اصلی ساختمان پایانه

دانلود فرم های شرکت در مزایده

– آگهی شرکت در مزایده

– برگ شرایط فروش زمین مزایده 

– برگ نهایی شرایط مزایده کتبی اجارات غرفه های ترمینال

– برگ کروکی