🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری

✅ بازدید شهردار طبس از مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان و پروژه آماده سازی زمین ورزش ساحلی

عمران شهری

✅ بررسی میدانی مهندس بهارستانی شهردار طبس از کارگاه تولید جدول بتنی در محل پارکینگ موتوری شهرداری طبس