🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهی مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی شهرداری طبس

۱_ آهن آلات مستعمل و شبکه‌های حصار و حفاظ استخر آب کلاً حدود ۲۵ تن

۲_ضایعات شامل برش های فلزات و اتاقک های فلزی فرسوده و گاری های حمل زباله فرسوده و میز و صندلی های فرسوده و غیره کلاحدود ۲۲ تن

✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس :شهرداری طبس در نظر دارد به استناد بند پنجم صورتجلسه یکصد و چهاردهم مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر طبس و برابر ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها ، ضایعات و آهن آلات اسقاطی را از طریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 1001005775000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهی کامل مزایده و شرایط دقیق شرکت در مزایده در تصویر ارائه شده است.???