🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس در نظر دارد براساس مجوز شماره 1357/6 مورخ 16/06/1401 شورای اسلامی شهر طبس نسبت به فروش املاک شهرداری به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره مزایده2001005775000002 به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مزایده الزامی است. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به واحد املاک شهرداری طبس مراجعه نمایید

تاریخ انتشار : 30/11/1401 روز یکشنبه ساعت 12:00    مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ10/12/1401 روز چهارشنبه ساعت 14:30

مهلت ارسال پیشنهادات : تا تاریخ21/12/1401 روز یکشنبه ساعت 14:30

تاریخ بازگشایی : 22/12/1401 روز دوشنبه ساعت 10:00             تاریخ اعلام به برنده: 23/12/1401 روز سه شنبه ساعت 10:00

فایل کلی آگهی مزایده ومشاهده مشخصات قطعات درلینک زیر:

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2023/02/آگهی-روزنامه.pdf