🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست تخصصی حوزه ریلی شهرستان

صمیمانه با مدیر جهادی و نخبه توسعه طبس نگاه بلند مهندس حکامی آقایان عراقی، راستینه، حقانی، طاهری و خانم حسین پور اعضای شورای اسلامی شهر