🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

139110300001284

139110300001284

شهرداری طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 1929/5 شورای محترم اسلامی شهر طبس، محصولات خرما و زیتون پارک ها ، بلوارها و فضاهای سبز سطح شهر را از طریق حراج به فروش برساند:

لذا واجدین شرایط شرکت در مزایده حضوری (حراج) می توانند در روز چهارشنبه 97/05/17 ساعت 8 صبح در محل شهرداری حاضر شده و با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 4.200.000 ریال به شماره حساب 59931 سپرده شهرداری نزد بانک تجارت در مزایده حضوری شرکت نمایند.

متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 05632825001 تماس حاصل فرمایند.

 

 دانلود آگهی و برگ شرایط شرکت در مزایده