🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

1470560593 1437640685 a mozayeda12 3732

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1839/5 مورخ 1397/04/13 شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش تعداد چند قطعه

تازه ترین اخبار