🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

f1 0 servizio taxi al parco per gp

f1 0 servizio taxi al parco per gp

شهرداری طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 1719/5 شورای محترم اسلامی شهر طبس، بهره برداری از خط تلفن 133 ، را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:

 

لذا واجدین شرایط شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت برگ شرایط مزایده به سایت شهرداری طبس به آدرس www.tabas.ir و یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 05632825001 تماس حاصل فرمایند.

 

دانلود آگهی مزایده

دانلود برگ شرایط 

دانلود فرم پاکت ج