🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

2276803 961

 2276803 961

شهرداری طبس درنظر دارد برابر صورتجلسه شماره 24930 مورخ 3/11/97 هیت عالی سرمایه گذاری شهرداری نسبت به سرمایه گذاری در پروژهای زیر با مشارکت سرمایه گذار اقدام نماید.

1- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز پنج شنبه بازار شهر طبس واقع در ابتدای 12 متری بازگ
2- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز زمین شهربازی واقع در جنب پارک شهدای گمنام
3- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز سوئیت های مجتمع توریستی واقع در بلوار صدوقی
4- مشارکت و سرمایه گذاری ساخت، تکمیل و تجهیز زمین مجاور شهدای گمنام واقع در پارک شهدای گمنام
5- مشارکت و سرمایه گذاری ساخت، تکمیل و تجهیز زمین جنب ترمینال مسافربری واقع در میدان امامزاده
متقاضیان جهت ارایه پروپزال و طرح خود می توانند هفت روز پس از انتشار آگهی دوم (آخرین آگهی) هر روزه در وقت اداری و برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری و یا سایت شهرداری طبس www.tabas.ir مراجعه نمایند. به متقاضیانی که پروپزال خود را فقط در قالب یک برگ درخواست ارایه کنند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانلود شیوه نامه های مرتبط

برگ شرایط خاص سرمایه گذاری

بسته مشاركتي پنج شنبه بازار

بسته مشاركتي شهربازی

بسته مشاركتي مجتمع تجاری میدان امامزاده

بسته مشاركتي مجتمع توریستی